صندوق تثبیت بازار سرمایه مجوز فعالیت گرفت

صندوق تثبیت بازار سرمایه مجاز است از تاریخ صدور این مجوز (4 تیر 96)، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان نهاد مالی در بازار سرمایه فعالیت کند.

“صندوق تثبیت بازار سرمایه” در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با مجوز سازمان بورس، در تاریخ ۲۳ خرداد نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت شد.

دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه ای ثبت و راه اندازی این نهاد مالی را از تاریخ ۴ تیر ۹۶ به طور رسمی اعلام کرد.

بدین ترتیب صندوق تثبیت بازار سرمایه مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان نهاد مالی در بازار سرمایه فعالیت کند.

UA-79147777-1